İdari

Öğrenci Form ve Dilekçeleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt


 
Form1-Bilgi Düzeltme Dilekçesi Herhangi bir nedenle kimlik bilgilerinde değişiklik oluşmuş öğrencimiz, bilgi değişikliği için ekteki dilekçeyi doldurup bir çıktısını alarak, ilgili evraklardan fotokopi çektirerek, Öğrenci İşleri Bürosuna vermelidir.
 
Form2-Ders Sildirme Dilekçesi Öğrencimiz, bir önceki ders yılında seçmeli bir dersi alıp başarısız oldu (hazırlık vb.) ve ertesi yıl kaldığı seçmeli ders açılmadı ise, kaldığı seçmeli dersi sildirmek durumundadır. Öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Bürosundan transkript almalı ve Form2’deki dilekçeyi doldurup bir çıktısını alarak danışmanına onaylattıktan sonra Bölüm Başkanlığına vermelidir.
 
Form3-Kayıp Diploma Dilekçesi Diploma, sertifika veya uzmanlık belgesini kaybedenler durumu İstanbul, Ankara veya İzmir’de yayımlanan ve ülke çapında dağıtılan bir gazetede 3 gün ara ile 2 defa ilan ederler. Kayıp Sertifika gibi başlığı ihtiva edecek bu ilanda, belgenin nereden alındığı, diploma numarası, mezuniyet veya bitirme yılı ve dönemi,  kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır. Diploma, sertifika veya uzmanlık belgesinin alındığı yere yapılacak olan müracaatta; müracaat dilekçesine kayıp ilanının çıktığı gazeteden iki adet ve onaylı nüfus cüzdanı örneği eklenir.Dilekçe ekinde verilecek evraklar;
 1. Kayıp ilanının çıktığı gazeteden ( 2 adet )
 2. Fotoğraflı ve onaylı nüfus belgesi örneğini ( 1 adet )
 3. 4,5×6 ebadında fotoğraf ( 3 adet )
 4. Diploma talep formu (BEUN’ nün resmi web sitesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından temin edilebilir)
 5. Diploma Kabı Ücreti dekontu (Akbank Zonguldak Şb. 0136702-8 sayılı hesaba 15 TL)
( Bu evraklar ile Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile müracaat ettiğiniz takdirde diplomanız hazırlanacaktır.)

 
 Form4-Kayıt Silme Dilekçesi 
 
Form5-Harcını Zamanında Yatıramayan Öğrenci DilekçesiMazeretleri nedeniyle Katkı Paylarını Akademik Takvimde belirtilen süresi içinde ödeyemeyen öğrencilerimiz, yine Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında  yatırabilmek için Form-6’daki dilekçeyi doldurup bir çıktısını alarak Öğrenci İşleri Bürosuna vermelidirler.
 
 
Form6-Kayıt Dondurma DilekçesiKayıt Dondurmak İsteyen Öğrencilerimiz İçin; Öğrencilerin mazeretli sayılmasına geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin (örneğin sağlık raporu- çalıştığına dair yazı) Dekanlığa verilmesi gerekir. (Bu dilekçe, öğrenci işlerinden temin edilebilir.)
 
 
Form-7-Kayıt Açma Dilekçesiİzin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde, yazılı başvuruları üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Hastalık nedeniyle mazeretli sayılarak hakları saklı tutulan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.
 
 
Form-8-Sınav Notuna İtiraz DilekçesiÖğrenciler maddi hata gerekçesi ile dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.
 
 
 Form-9-Lise Diploması Talep Formu
 
 
Form-10-Öğrenci-belgesi-transkript-İstek-dilekçesi Herhangi bir kuruma vermek amacıyla öğrenci belgesi ya da transkript isteyen öğrenciler, Ek-10’daki formu doldurup bir çıktısını alarak Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmalıdır.
 
 
Form-11-Mazeret Sınavı Dilekçesi Mazeret sınavı ara sınav yerine kullanılabilir. Ara sınava girme hakkı olduğu halde giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.
 
 
Form-12-Tek Ders Sınavı Dilekçesi Mezun konumda olan öğrencilerimizin, , tek dersten kalmaları halinde dilekçe ile Bölüm Başkanlıklarına başvurmalıdır.
 
Form-13-Muafiyet Dilekçeleri Fakültemize kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının veya yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar başvurabilir. Bu tür derslerden muaf olabilmek için ilk kayıt tarihi itibariyle derslerin alınmasının üzerinden 5 yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir. Ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili derslerinde süre sınırı dikkate alınmaz. Dilekçeye;
 1. Transkript
 2. Ders İçerikleri
 3. Ek-1 Muafiyet Formueklenmelidir.
 
Form-14-Sehven Fazla Yatırılmış Katkı Payı İade Dilekçesi Yüzde ona giren, katkı payını sehven fazla yatıran öğrencilerimizin Katkı Payı İadesi İçin, Öğrencilerimiz ekinde;
 1. Banka Dekontu
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Hesap Cüzdan Fotokopisi ( Iban numarasının bulunması gerekmektedir)
İşlemlerini tamamlayanlar dilekçelerini Öğrenci işleri bürosuna vermelidir. (Bu dilekçe Fotokopi Bürosundan da temin edilebilir.)
 
 
  Form-15-Yaz Okulu Formu
 
Form-16-Fakültemize Yatay Geçiş Başvurusu Dilekçesi Farklı bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim görmekte olup Fakültemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz dilekçe ekinde;
 1. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 2. İlgili Sınav Sonuç Belgesinin Onaylı Fotokopisi
 3. Transkript
 4. Ders içerikleri
(Bu dilekçe, Fotokopi Bürosundan da temin edilebilir.)
 
 
Form-17-Mezun Durumdaki Öğrencilerimizin Ders Alabilmesi İçin Dilekçe Birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararıyla her yarıyıl için azami derse ek olarak 2 ders daha verilebilir. Öğrencilerimizin dolduracağı dilekçe örneği ektedir.
 
 
 Form-18-Pasaport Harcı Muafiyeti Dilekçesi
 
 
 
Form-19-Mezuniyet ve Çıkış İşlemleri İçin Dilekçe
Form-20- Öğrenci Bilgi Formu
Form-21-İsteğe Bağlı Hazırlık Okuma Formu
Form-22- Genel İstek Fomu
Form-23- Öğrenci Kimlik Kart Talep Dilekçesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin